Living X Nature ร่วมลดโลกร้อนด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ

เมื่อภาวะโลกร้อน ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง
กระบวนการผลิตสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน การทอ ฟอก ย้อม ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยส่งผลโลกร้อนตลอดเวลา
ทางเราจึงร่วม “รณรงค์ลดโลกร้อน” ด้วยการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติ หรือ ลดขั้นตอนการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ร่วมลดโลกร้อนด้วยกันนะคะ

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *